مقاله مطالعه پارامترهاي دموگرافيك برگخوار مصري پنبه (Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae روي غذاي مصنوعي در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارامترهاي دموگرافيك برگخوار مصري پنبه (Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae روي غذاي مصنوعي در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جدول زندگي دوجنسي
مقاله برگخوار مصري پنبه
مقاله نرخ ذاتي افزايش جمعيت
مقاله نرخ توليدمثل خالص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردي هاله
جناب آقای / سرکار خانم: صحراگرد احد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرمعافي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محقق نيشابوري جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
(Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae از آفات مهم گياهان زراعي مانند پنبه، شبدر، يونجه، چغندر قند و سبزيجات به شمار مي رود و لاروهاي آن از ۴۰ خانواده از گياهان مهم اغلب اقتصادي تغذيه مي كنند. جدول زندگي برگخوار مصري پنبه S. littoralis روي غذاي مصنوعي در دماي ۲۵±۲ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۶۰±۵ درصد و طول روشنايي ۱۶ و تاريكي ۸ ساعت مطالعه شد. داده هاي به دست آمده بر اساس جدول زندگي دو جنسي (نر و ماده)، مراحل رشدي – سني و با در نظر گرفتن تغييرات رشدي افراد و جنسيت آنها تجزيه و تحليل شدند. نرخ ذاتي افزايش جمعيت (rm)، نرخ متناهي افزايش جمعيت (l)، نرخ خالص توليدمثل (R0)، نرخ ناخالص توليدمثل (GRR) و متوسط مدت زمان يك نسل (T) براي S. littoralis پرورش يافته روي غذاي مصنوعي به ترتيب ۰٫۱۱۴۵ روز ، ۱٫۱۱۴۵ روز ، ۸۰٫۲۶ نتاج ماده، ۱۹۰٫۴ تخم ماده و ۴۰٫۴۴ روز به دست آمد. ميانگين تخم ريزي S. littoralis 276.76±۵۵٫۲۵ تخم به ازاي هر ماده برآورد شد. نرخ ذاتي تولد  (b)نرخ ذاتي مرگ (d) براي پروانه S. littoralis به ترتيب ۰٫۱۲۱۹ و ۰٫۰۰۷۴ محاسبه شد. پارامترهاي جدول زندگي بدست آمده در اين پژوهش نشان داد كه جيره مصنوعي به كار رفته در اين بررسي براي پرورش اين آفت در شرايط آزمايشگاهي مناسب است.