سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی معصومی – مرکز تحقیقات کشاورزی نیشابور
حمید زامیاد – دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیده مطهره سروری – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در میان گیاهان زراعی متداول در مناطق خشک و نیمه خشک، حبوبات از جمله گیاهانی هستند که بیشتر در خاکهای نه چندان حاصلخیز و اراضی حاشیه کشت می شوند، پایین بودن عملکرد نخود درکشور، اغلب به دلیل کشت ارقام کم محصول وحساسیت آن به تنش های محیطی مختلف می باشد و تنش خشکی به عنوان مهمترین تنش در کاهش عملکرد این گیاه مطرح شده است. این طرح در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد واقع در پردیس دانشگاه با هدف بررسی تحمل به خشکی۹ ژنوتیپ نخود (MCC101 ،MCC174 ، MCC276 ، MCC477 ،MCC327 ، MCC476 ، جم ، کرج ۳۱- ۶۰ – ۱۲ و ILC482 ) در ۵ سطح خشکی ( ۰/۳ – ، ۳- ، ۶- ، ۹- ، ۱۲-بار ) به صورتآزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. اعمال تنش خشکی پس از مرحله گیاهچه ای متناسب با سطوح پتانسیل خشکی و منحنی رطوبتی خاک مورد نظر انجام شد. در پایان فصل رشد پارامترهای حجم و وزن ریشه در سطوح خشکی اندازه گیری گردید که اختلاف بین ژنوتیپ ها و اثرات متقابل معنی دار بود. در مورد هر دو پارامتر اندازه گیری شده یک روند نزولی در راستای افزایش پتانسیل منفی مشاهده شد. با توجه به نتایج آزمایش می توان گفت که بهترین محدوده تنش خشکی برای ارزیابی ژنوتیپ ها برای تحمل به تنش پتانسیل ۳- تا ۶- بار بود.