سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس خیری جلودار – کارشناس ارشد سازه های دریایی، دانشگاه تهران، تهران
محمدرضا بهاری – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

با توجه به هزینه های سنگین طراحی و ساخت سکوهای دریایی، خارج کردن این سازه ها از سرویس دهی نیازمند متحمل شدن هزینه های گزافی خواهد شد. لذا در صورت نیاز، این سازه ها باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و درصورت تایید کفایت سازه ها جهت ادامه بهره برداری، سازه مورد استفاده قرار بگیرد. جهت ارزیابی سازه ها یکی از روشهایی که مورد نظر قرار می گیرد، تحلیل ظرفیت نهایی است. اطلاعاتی که از آنالیز نتیجه می شود شامل نسبت ظرفیت ذخیره یا RSR و شکل پذیری سازه قبل از فروریزش می باشد. فرضیات مدلسازی نقش بسزایی در دقت برآورد ظرفیت ذخیرع سکو خواهند داشت. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ABAQUS با قابلیت بارگذاری شرایط دریایی، تاثیرات پارامترهای مرتبط با مدلسازی، بر ظرفیت ذخیره مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله این پارامترها عبارتند ازنحوه مدل کردن شمع۳ها، اعمال بارهای عملیاتی، نحوه اتصال پایه ها وشمع ها به هم، الگوی بارگذاری جانبی و نوع تئوری موج به کاربرده شده.این تحقیق که به صورت موردی روی یکی از سکوهای خلیج فارس انجام پذیرفته نشان میدهد مدل کردن درست شمع ها و تئوری موج به کار برده شده جهت بارگذاری نقش بسزایی در تخمین درست رفتار سکو خواهند داشت.