سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز جهانیار مقدم – کارشناس ارشد استخراج معدن از دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

افزایش احداث تونلهای زیرزمینی درشهرهای درحال توسعه نیاز به طراحی منطقی و استفاده مناسب ازفضاهای زیرزمینی رامطرح می کند بنابراین دراکثر موارد درنواحی توسعه یافته تونلهای جدید باید درمجاورت تونلهای قدیمی احداث شوند ازاین روش پیش بینی تنشهای القایی برتونلهای قدیمی بسیار مهم است درمقاله حاضر نتایج مطالعه عددی که به منظور بررسی اثرات حفر تونلهای جدید برتنشهای القایی پوشش نگهداری تونلهای قدیمی مجاور توسط نرم افزار (فرمول درمتن اصلی مقاله ) انجام شده است بیان و اثرات وضعیت نسبی ،نزدیکی میزان کاهش حجم ( VL ) عمق حفاری و ضخامت پوشش نگهداری تونلها بطور دقیق مطالعه می شود نتایج نشان می دهند که چنانچه تونل جدید دربالای تاج تونل قدیمی حفر شود گشتاور خمشی پوشش تونل قدیمی کاهش می یابد درحالیکه اگر تونل جدید مجاور آن احداث شود گشتاور خمشی پوشش افزایش خواهد یافت میزان کاهش حجم عمق خاکبرداری و خصوصیات پوشش تونل نیز ازدیگر پارامترهای موثر برتغییر گشتاور خمشی پوشش تونل قدیمی بعد از اندرکنش با تونل جدید می باشند بنابراین دستیابی به ایمنی و طراحی مناسب تونل می توانندتحت تاثیر این پارامترها نیز قرارگیرند.