سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم فاضلی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محسن قائمیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سدهای بتنی به علت اندازه و اندرکنش آنها با مخزن و پی از دیگرسازه ها متمایز می باشند. بسیاری ازمحققین در دهه های گذشته به بررسی مدلهای غیرخطی درسدهای بتنی پرداخته اند. مدل ترک پخش شده برای تعیین رفتارغیرخطی بتن سد پیشنهاد شده است. پارامترهای موثر در این مدل شامل مشخصات فیزیکی بتن سد مانند مدول الاستیسته ، مقاومت فشاری وکششی و انرژی مخصوص شکست می باشد. دراین مقاله سعی شده است اثر طیف زلزله ، طول رکورد، محتوای فرکانسی و شتاب ماکزیمم زمین لرزه در رفتار سدهای بتنی وزنی بررسی گردد. نتایج نشان می دهدکه پارامترهای انتخاب شده می تواند بر روی پاسخ سد موثر و تغییرات آنها باید در بررسی ایمنی سدها بتنی وزنی منظورگردند.