سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حمید زراعتگر – استادیار دانشکده کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا یوسف نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشتی سازی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

متغیرهای مختلفی بر رفتار کششی در موج موثر هستند. در این مقاله اثرات چهار متغیر اصلی شامل سرعت کشتی، زاویه برخورد موج با کشتی، سایز کشتی و ارتفاع موج نامنظم بر رفتار دینامیگی کشتی در موج مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آنالیز اثر متغیرهای مذکور، هم امواج نامنظم و هم امواج منظم مورد بررسی قرار گرفته است. از میان حرکات کششی و پدیده های ناشی از حرکت ، تنها دامنه حرکات هیو، پیچ، اسوی ، یاو و رول تحلیل شده است. نتایج مهمی از جمله موارد ذیل حاصل شده است: هرچه کشتی کوچکتر می گردد RMS کلیه حرکات کشتی بشدت افزایش می یابد. هرچه ارتفاع موج نامنظم افزایش می یابد، مقدار RMS کلیه حرکات افزایش می یابد که نسبت افزایش RMS حرکات بیش از نسبت افزایش ارتفاع موج نامنظم می باشد هرچه فرکانس امواج منظم افزایش می یابد، مقدار دامنه حرکات کشتی بشدت کاهش می یابد. افزایش سرعت کشتی همواره باعث کاهش دامه رول، اسوی و یاو می گردد.