مقاله مطالعه پارامتر هاي خوني و بيوشيمي سرمي كپور معمولي (Cyprinus carpio) متعاقب مواجهه با غلظت كم كادميوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه پارامتر هاي خوني و بيوشيمي سرمي كپور معمولي (Cyprinus carpio) متعاقب مواجهه با غلظت كم كادميوم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كپور معمولي
مقاله غلظت كم
مقاله آنزيم هاي سرمي
مقاله پارامتر هاي خون شناسي
مقاله كادميوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غياثي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزرگر سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سالارآملي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده موسوي حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غلظت بالاي فلزات سنگين يا تماس طولاني مدت با غلظت هاي پايين اين فلزات مي تواند روي شاخصه هاي خوني و بيوشيميايي ماهيان موثر باشد. از اين رو در مطالعه فعلي تاثير طولاني كادميوم بر شاخصه هاي مذكور مورد مطالعه قرار گرفت. ۶۰ قطعه ماهي كپور معمولي (cyprinus carpio) به ظاهر سالم با وزن متوسط ۷۰۰ گرم به دو گروه شده و به دو تانك فايبر گلاس ۱۰۰۰ ليتري تحت شرايط كنترل شده (آب ساكن چاه توام با هوا دهي مستمر و تحت شرايط كيفي معين) منتقل گرديدند. ماهيان گروه تيمار در مواجهه با غلظت كم كادميوم (ppb30) قرار گرفتند. ماهيان گروه شاهد در تماس با كادميوم قرار نگرفتند. خونگيري از ماهيان در هر دو گروه شاهد و تيمار در روز هاي ۱۵ و ۳۰ پس از مواجهه (به تعداد ۵ قطعه از هر گروه با سه تكرار) از ناحيه وريد ساقه دمي انجام شد. متعاقبا پارامترهاي خون شناسي شامل شمارش كلي گلبول هاي قرمز، شمارش كلي و تفريقي گلبول هاي سفيد، هماتوكريت، مقادير پروتئين تام، آلبومين، گلبولين، نسبت آلبومين به گلبولين و مقادير آنزيم هاي LDH، ALT، AST و ALP اندازه گيري شدند. بر اساس نتايج بدست آمده تعداد گلبول هاي سفيد (WBC´۱۰۴/ml) به طور معناداري در روز ۱۵ بعد از مواجهه با كادميوم كاهش پيدا كرده بودند (p<0.05). همچنين تعداد گلبول هاي سفيد در ماهيان گروه تيمار به شكل معناداري در روز ۳۰ پس از مواجهه، كاهش پيدا كرده بودند (p<0.05) بر اساس اندازه گيري هاي آنزيم هاي سرمي، مقدار آنزيم لاكتات دهيدروژناز (LDH) در روز ۳۰ پس از مواجهه در گروه شاهد به طور معناداري افزايش يافته بود (p<0.05) در ماهيان گروه تيمار مقدار LDH در روز سي ام پس از مواجهه افزايش پيدا كرده بود. در ساير پارامترهاي خون شناسي و مقادير آنزيم هاي سرمي ماهيان گروه تيمار اختلاف معناداري در مقايسه با گروه شاهد مشاهده نشد. اين بررسي نشان داد كه دوره مواجهه غلظت كم كادميوم عامل مهمي در افزايش سطوح LDH در ماهي كپور معمولي بود.