مقاله مطالعه پاسخ شاخص تنفسي منتخب در فازهاي لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي زنان فعال و غيرفعال هنگام دو نوع فعاليت ورزشي فزاينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در المپيك از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه پاسخ شاخص تنفسي منتخب در فازهاي لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي زنان فعال و غيرفعال هنگام دو نوع فعاليت ورزشي فزاينده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهويه دقيقه اي
مقاله فاز فوليکولار چرخه قاعدگي
مقاله فاز لوتئال چرخه قاعدگي
مقاله فعاليت فزاينده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق عبارت است از مطالعه پاسخ برخي شاخص هاي تنفسي در فازهاي لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي زنان فعال و غيرفعال هنگام دو نوع فعاليت ورزشي فزاينده. بدين منظور، ۲۰ دانشجوي فعال که عضو تيم بسکتبال دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي بودند و ۲۰ دانشجوي زن سالم غيرفعال که هيچ گونه فعاليت ورزشي منظم و تفريحي نداشتند، به صورت داوطلب در اين تحقيق شرکت کردند. هر يک از گروه هاي فعال و غيرفعال، به طور تصادفي به دو گروه تجربي کار با نوارگردان و چرخ کارسنج تقسيم شدند. ميانگين قد، وزن، و سن آزمودني هاي در چهار گروه به قرار زير بود: در گروه فعال در کار با نوارگردان، قد (۱۶۵±۴٫۵۰) سانتي متر، وزن (۵۲٫۳۱±۲٫۴۴) کيلوگرم، و سن (۲۲±۳) سال؛ در گروه چرخ کارسنج، قد (۱۶۵±۳٫۷۷) سانتي متر، وزن (۵۳٫۴۳±۴٫۱۹) کيلوگرم، و سن (۲۲±۳) سال؛ در گروه غيرفعال در کار با نوارگردان، قد (۱۶۲±۵٫۵۱) سانتي متر، وزن (۵۵٫۳۲±۴٫۱۶) کيلوگرم، سن (۲۲±۳) سال؛ در گروه چرخ کارسنج، قد (۱۶۲±۴٫۳۰) سانتي متر، وزن (۵۶٫۵۶±۵٫۷۸) کيلوگرم، سن (۲۲±۳) سال. آزمودني هاي گروه نوارگردان، فعاليت ورزشي فزاينده را در فازهاي لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي و آزمودني هاي گروه چرخ کارسنج نيز، فعاليت ورزشي فزاينده را در فازهاي لوتئال و ابتداي فوليکولار چرخه قاعدگي اجرا کردند. فاز لوتئال، سطح هورمون هاي پروژسترون، پرولاکتين، هورمون محرک فوليکولي و هورمون لوتئيني با نمونه گيري خوني اندازه گيري شد. در چهار گروه، تهويه دقيقه اي، با استفاده از دستگاه آناليز گازهاي تنفسي در دو فاز سنجيده شد. براي تعيين اختلاف عملکرد دو فاز در دو نوع فعاليت ورزشي از روش آماري t-test همبسته استفاده شد (a=0.05). نتايج نشان داد بين ميانگين تهويه دقيقه اي در فازهاي لوتئال و اوايل فوليکولار چرخه قاعدگي زنان فعال در هيچ يک از دو نوع فعاليت ورزشي تفاوت معناداري مشاهده نشد. بين ميانگين تهويه دقيقه اي در فازهاي لوتئال و اوايل فوليکولار چرخه قاعدگي زنان غيرفعال در هيچ يک از دو نوع فعاليت ورزشي تفاوت معناداري مشاهده نشد. بين ميانگين متغير تهويه دقيقه اي در دو نوع فعاليت ورزشي نوارگردان و چرخ کارسنج در هر دو گروه زنان فعال و غيرفعال تفاوت معنادار وجود داشت (p<0.05) که در نوارگردان بيشتر از چرخ کارسنج بود. به نظر مي رسد با توجه به افت جسماني زنان به دليل عدم فعاليت در دوران خونريزي چرخه قاعدگي، نمي توان جايگزيني دو نوع فعاليت ورزشي دويدن و رکاب زدن را با هدف تسهيل فعاليت و ترغيب به عدم ترک آن توصيه کرد.