مقاله مطالعه پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي نخود (.Cicer arietinum L) در كشت پاييزه در شرايط ديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي نخود (.Cicer arietinum L) در كشت پاييزه در شرايط ديم
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله ژنوتيپ ها
مقاله ديم
مقاله عملکرد دانه
مقاله پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: پزشك پور پيام
جناب آقای / سرکار خانم: سرپرست رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: سعيد علي
جناب آقای / سرکار خانم: صفي خاني نسيمي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم بيگي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: کرمي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شانزده ژنوتيپ نخود به همراه رقم شاهد بيونيج در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار به مدت سه سال زراعي (۸۳-۱۳۸۰ ) در پنج ايستگاه تحقيقات كشاورزي كرمانشاه، لرستان، گچساران، گنبد و ايلام در شرايط ديم مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مركب در هر منطقه  نشان داد كه اثر متقابل رقم × سال معني دار بود. با توجه شرايط آب و هوايي و نتايج آزمون بارتلت، تجزيه مركب سه ساله براي سه مكان كرمانشاه، لرستان و ايلام و دو مكان گچساران و گنبد به طور مجزا انجام شد. نتايج تجزيه واريانس مركب در سه مكان و دو مكان نشان داد كه اثر متقابل سال × مكان و ژنوتيپ × سال × مكان در سطح احتمال ۰٫۰۱ معني دار بود. ژنوتيپ ها از نظر عملكرد با هم اختلاف معني داري داشتند. در كرمانشاه، لرستان و ايلام دو ژنوتيپ S96019 و FLIP 93-93 به ترتيب با ۱۱۹۳ و ۱۱۸۱ كيلوگرم در هكتار بالاترين عملكرد را توليد کردند. ژنوتيپ هاي FLIP 94-123 و FLIP 93-93 به ترتيب با ۲۲۷۰ و ۲۲۵۸ كيلوگرم در هكتار بالاترين عملكرد را در گنبد و گچساران داشتند. نتايج تجزيه پايداري با روش هاي مختلف نشان داد که ژنوتيپ هاي FLIP 93-93 و FLIP 94-30 در كرمانشاه، لرستان و ايلام و ژنوتيپ هاي FLIP 94-30 و FLIP 94-60 در گنبد و گچساران از عملكرد پايدارتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها برخوردار بودند.