سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاهسوند حسنی – پژوهشکده علوم محیطی مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرما
نسیبه سلطانی نژاد – پژوهشکده علوم محیطی مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته

چکیده:

برای مطالعه زراعی غله جدید تریتی پایرم با گندم و تریتیکاله آزمایشی در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی برای ١٨ واریته با ٤ تکرار اجرا شد و صفات تعداد بوته سبز شده ، تعداد پنجه ، زمان ظهور سنبله ، تعداد سنبله، تعداد برگ در ساقه اصلی، طول و عرض برگ ساقه اصلی، طول و عرض برگ پرچم ، طول غلاف برگ پرچم ، تعداد گره ، فاصله میانگره، طول ریش ک، ارتفاع بوته ، طول سنبله ، تعداد سنبلچه ، تعداد دانه در سنبله ، متوسط دانه در سنبلچه ، تعداد دانه در گلهای کناری، وزن دانه ده سنبله ، باروری، عملکرد بیولو ژیک، عملکرد دانه ، وزن کاه و شاخص برداشت اندازه گیری گردید . میانگین ارقام برای کلیه صفات اختلاف بسیار معنی دار آماری نشان دادند . ارقام گندم نسبت به لاین های دو آلو هگزاپلوئید دیگر زودرس تر بودند ولی دو لاین تریتی پایرم La(4B/4D)/b و ka/b بیشترین تعداد سنبله و درصد باروری د اشتند . همبستگی بین میانگین بسیاری از صفات با عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در لاین های تریتی پایرم همانند لاین ها ی تریتیکاله و ارقام گندم مثبت و بسیار معنی دار بود.