سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریده توحیدی زرنق – دانشگاه تبریز-دانشکده ی علوم طبیعی- گروه زمین شناسی
علی عامری – دانشگاه تبریز-دانشکده ی علوم طبیعی- گروه زمین شناسی
منصور مجتهدی – دانشگاه تبریز-دانشکده ی علوم طبیعی- گروه زمین شناسی
یوسف ستارزاده – دانشگاه تبریز-دانشکده ی علوم طبیعی- گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در زون زمینساختی البرز غربی-آذربایجان واقع است. ترکیب سنگ شناسی این توده شامل گرانودیوریت، کوارتز مونزونیت، مونزونیت، مونزودیوریت و گابرو (دلریت) است سن جایگیری آن الیگوسن بوده و نهشته های آتشفشانی و آذرآواری با ترکیب پیروکسن لاتیت آندزیت، لاتیت و ایگنیمبرایت مربوط به ائوسن را قطع کرده و دگرگونی همبری در اطراف آنها ایجاد نموده است. نمودارهای ژئوشیمیایی عناصر اصلی، وجود همخوانی بین ترکیب سنگ شناسی سنگ های توده نفوذی و ولکانیت های اطراف آن (تراکی آندزیت-سینودیوریت یا مونزونیت)، ویژگی تقریباً یکسان ساب الکالی تا الکالی سرشار از پتاسیم و شوشونیتی ماگما های سازنده این سنگ ها، طبیعت متاآلومین و تحولات یکسان ماگمایی (تفریق در اثر تبلور بخشی) سنگ های آذرین منطقه را پیشنهاد می کنند. سنگ های توده مزبور ویژگی گرانیتوییدهای مربوط به کمان قاره ای یا حاشیه فعال قاره ای را دارا بوده و از نوع گرانیتوییدهای post-collision uplift به شمار می روند.