سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نصیر عامل –

چکیده:

ماگماتیسم پلیو – کواترنر حاشیه شمالی گسل تبریز (بخش شمالی روستای منور) واقع در ۳۵ کیلومتری تبریز یک توالی معکوس آتشفشانی را به نمایش گذاشته است که دارای افق های سنگی مختلف است. واحد لامپرولیری مورد بحث در بخش میانی بین توده های بازالتی قلیایی خیلی جوان واقع دربخش فوقانی سکانس و توده های حد واسط قلیایی کلسیمی، آندزیتیبخش پائینی آن به صورت دایک با حاشیه مضرس و ساختما ن برشی نفوذ کرده است. از یک طرف مطالعه ویژگی های سنگ شناسی و پتروژنتیکی اینتوده لامپروفیری کمک بسیار بزرگی در تشخیص نحوه شکل گیری ماگماتیسم منطقه داشته و از طرف دیگر محیط تکتونوماگمایی این توده را نشان می دهد. همچنین مطالعه ویژگی های استثنائی ژئوشیمیاییکانی شناسی این سنگ به عنوان نمونه ای از سنگهای استثنائی آذرین در منطقه مورد توجه بوده و مطالعه مختصات سنگ شناختی این توده لامپروفیری و رده بندی آن در بین انواع دیگر لامپروفیرها در این مقاله مورد اهمیت بوده است.