سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد علی آرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
حسین معین وزیری – گروه زمین شناسی ،دانشگاه تربیت معلم-تهران.

چکیده:

محدوده مورد مطالعه بین سنندج و کرمانشاه (محورسنقر-مریوان) ودرامتداد راندگی بزرگ زاگرس قراردارد. دراین منطقه انواع گابرو،گرانودیوریت وگرانیت همراه بارگه های کوارتسینیت وآبلیت به شکاف راندگی هاو گسل هایی با روند شمال غرب-جنوب شرق تزریق شده اند.زمان ماگماتیسم اوسن فوقانی است. این توده هادرمحل تماس خود با سنگهای درونگیر (آهکهای کرتاسه بالایی وفیلش های اوسن)موجب دگرگونی تاحد آمفیبولیت شده اند. مطالعات بتروگرافی،ژوشیمی وایزوتوبی نشان می دهد که دراواخراوسن یک ماگمای بازیک(الیون- بیروکسن گابرو)ازگوشه فوقانی سرچشمه گرفته ،بس ازتوقفی کوتاه دریک مخزن درون بوسته ای وتحمل تبلوربخشی وتفریقی مختصر،به شکستگی های منطقه(تراسها وگسلها )تزریق گشته است .افزایش گرادیان زمین گرمایی بوسته به علت رواندگی های شدید وتشکیل مخزن یا مخازن ماگمایی مکرر، موجب ذوب بخشی بوسته قاره ای نیز شده است .ماگماهای گرانیتی حاصل ازاین فرایند ،احتمالاُبس ازآلایشی مختصر با ماگماهای باریک منطقه درهمان زمان به داخل تراستها تزریق گشته وبه صورت براکنده درکنارتوده های گابرومتبلورشده اند . حضور کانیهای آبداردرماگماست وبه همین علت ، ماگمای بازیک قبل ازرسیدن به سطح زمین سولیدوس خود را قطع نموده ومتوقف شده است .بلوتونسیم بازیک منطقه مروارید درزون ترا ست رامی توان به شدن گوشه وبوسته داغ برروی گووهای افیولیتی و بوسته قاره ای گرانیتی (با یا بدون رسوبات آبدار) مربوط دانست . دراین فرایند آزادشدن آب ازسنگهای زیررانده موجب ذوب بخشی گوشه وبوسته قاره ای رورانده شده واحتمالاُ سبب ذوب بخشی گوشته وبوسته قاره ای رورانده شده واحتمالاُ سبب ذوب بخشی ورقه های افیولیتی نیز شده است. خاصیت شکنندگی گوشته بالایی زیر موهردرمقابل نیروهای برشیوگرمای حاصل ازاصطکاک دراین بخش ازگوشه نیز میتوانسته ازنظرگرمایی نقش مهمی درذوب بخشی داشته باشد.