سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا لطفی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ( فراگیر ) جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانش
سیدعطاالله حسینی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
مجید لطفعلیان – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
عطاالله کلارستاقی – استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

کشور ایران به دلیل داشتن وضعیت جغرافیایی خاص و وجود تنوع آب و هوایی مختلف، همچنین به دلیل فراوانی تغییرات زمین ش ناختی و ژئومورفولوژی، با بلایای طبیعی گوناگون دست به گریبان است که همه ساله باعث خسارتها و صدمات فراوانی شده است . در میان بلایای طبیعی، پدیده زمین لغزش خود را نمایان کرده است که در بعضی نقاط کشور بخصوص در حوزه های ابخیز شمال کشور به طور گسترده و فراوان م شاهده شده است ).۲) بروز پدیده زمین لغزش نه تنها موجب هدر رفتن حجم عظیمی از خاک در زمانی محدود می شود، بلکه باعث از بین رفتن پوشش
گیاهی و مهاجرت روستائیان به شهرها می گردد . بنابراین شناخت تأثیرات حرکات توده ای به عنوان یکی از جلوه های فرسایش و تولید رسوب در تهدید مناطق مسکونی ، زراعی ، سدها، جاده ها و … از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد ).۸) در این تحقیق پدیده زمین لغزش در سری پهنه کلا ( حوزه تجن ) مورد بررسی قرار گرفت و پس از تهیه نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه و انجام مطالعات عمومی بر روی آن و جمع آوری اطلا عات لازم از کتابچه طرح، با متر اندازه گیری ابعاد نقاط لغزشی موجود در دو طرف جاده جنگلی به شعاع ۱۰۰ تا حداکثر ۲۰۰ متر، انجام و حجم لغزش محاسبه گردید و تأثیر نقاط لغزشی از لحاظ مشارکت در تولید رسوب مورد بررسی قرار گرفت . سپس نقاط لغزشی با دستگاه GPS ثبت گردی ده و روی نقشه رقومی مشخص شد . همچنین جهت و شیب آنها با قطب نما و شیب سنج تعیین گردی د . نتایج بدست آمده نشان می دهد که از سطح کل خاک جابجا شده در منطقه مورد مطالعه، تأثیر پدیده زمین لغزش بر اساس مشارکت در تولید رسوب حدود ۳۵ درصد می باشد . بنابراین در جاده ه ای جنگلی باید با رعایت دستورالعملهای حفاظتی ، فاکتورهای مؤ ثر در تولی د رسوب تحت کنت رل قرار گیرند تا با دقت و صرف هزینه مناسب اقدام به برنامه ریزی نمود .