سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید اکبر حسینی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان همدان
زهره مریانجی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان همدان
محمد کرمی نور – کارشناس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان همدان

چکیده:

به منظور بررسی و تحلیل آماری خشکسالیهای استان و پیش بینی زمانی دور برگشت های آن از آمار ۲۱ ایسـتگاه هواشناسی و امور آب استفاده شده است که بعد از انجام کلیه آزمونهای آمـاری و تاییـد ایـن آمارهـا از لحـاظ همگنی ، شاخص z سالیانه این ایستگاهها مشخص گردید با توجه به این شاخص و مطالعه شدت ، مدت و فراوانـی خشکسالیها ، ایستگاه قهاوند که در شرق استان واقع شده با کمترین بارش سالیانه از بیشـترین فراوانـی خشکسـالی برخوردار بوده و در طول دوره آماری ۲۳ ساله این ایستگاه ۱۲ مورد خشکسالی اتفاق افتاده است از لحاظ شدت خشکسالیهای اتفاق افتاده نیز ایستگاههای جوکار ، تویسرکان . صالح آباد ، نشر و قهاوند بیشترین شدت خشکسـالی را متحمل شده اند و ازلحاظ تداوم خشکسالیها نیز ایسـتگاه قهاونـد بیشـترین مـدت را از سـال ۱۳۶۱- ۶۴ و -۷۰ ۱۳۶۶ یک دوره چهار ساله و یک دوره پنج ساله دارا می باشد . نقشه های پراکندگی خشکسـالی نیـز مویـد ایـن واقعیت هستند که بطور کلی خشکسالی بیشتر در مناطق شرقی و مرکزی استان اتفاق افتاده و جنوب غرب اسـتان نسبت به سایر مراکز دارای کمترین خشکسالی بوده است .