سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – کارشناس ارشد عمران آب دانشکده فنی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدباقر محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از داده های اندازه گیری شده سرعتهای نقطه ای در سه مقطع از رودخانه کارون، پروفیل سرعت بررسی شده است. رودخانه کارون در محدوده مطالعاتی جزو رودخانه های با بار رسوبی زیاد تلقی می شود. با توجه به اینکه در محدوده مطالعاتی بستر رودخانه کارون در حالت بینابینی(از نظر زبری بستر) قرار دارد، سعی شد تا یک مدل تجربی برای تخمین پروفیل عمقی و عرضی سرعت تعیین گردد. مدل بدست آمده برای توزیع عمقی سرعت که بصورت لگاریتمی ارائه شده است،۱۱% خطا نسبت به داده های واقعی داراست. جریان مستقل از اندازه ذرات کف، متأثر از پارامترهای هندسی و عدد فرود جریان می باشد. مدل تجربی ارائه شده برای تخمین توزیع عرضی سرعت به شکل یک رابطه لگاریتمی است. ضریب توزیع لگاریتمی سرعت حاصل، شبیه ثابت کارمن است و با رسوبی شدن جریان در محدوده ۰/۲ تا ۰/۶ متغیر می باشد.