مقاله مطالعه پلاروگرافي بر هم کنش يونهاي کادميم (II) و سرب (II) با برخي ليگاند هاي کيليت ساز در حلال هاي آبي و غير آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه پلاروگرافي بر هم کنش يونهاي کادميم (II) و سرب (II) با برخي ليگاند هاي کيليت ساز در حلال هاي آبي و غير آبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپلکس هاي فنانترولين
مقاله کمپلکس هاي باي پيريدين
مقاله کمپلکس هاي اکسين
مقاله کادميم (II)
مقاله سرب (II)
مقاله پلاروگرافي
مقاله تصفيه آب و پساب
مقاله شناور سازي
مقاله سيستم لجن فعال متعارف (As)
مقاله فرايند PACT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي فر داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: زرين آبادي سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکنش هاي تشکيل کمپلکس بين يونهاي Pb2+ و Cd2+ و ليگاند هاي ۱،-۱۰  فنانترولين (phen)، ۲،-۲  باي پيريدين (Bipy) و -۸ هيدروکسي کينولين (Oxine) با استفاده از يک روش پلاروگرافي پالس ديفرانسيلي (DPP) در آب خالص، متانول و DMF مطالعه شدند. اين روش بر اساس پلاروگرام هاي يون فلزي و کمپلکس هاي حاصل است. مطابق رابطه ليگان، جابجايي منفي ايجاد شده در کاهش کمپلکس در مقايسه با يون هاي فلزي مبنايي براي مطالعه ثابت پايداري و استوکيومتري کمپلکس خواهد بود. با توجه به نتيجه هاي به دست آمده ثابت پايداري فلزهاي سنگين براي ليگاند هاي،Bipy ،Phen  و Oxine به ترتيب Pb2+<Cd2+ تغيير ميکند. براي هر فلز نيز ثابتهاي پايداري به ترتيب Oxine<Bipy<Phen کاهش مي يابد. همچنين رابطه اي بين ثابت پايداري کمپلکس ها و قابليت حلال پوشي حلال ها وجود دارد. در نهايت تعيين مقدار غلظت کم فلزهاي مذکور در پساب هاي صنعتي بحث شده است.