مقاله مطالعه پويايي جمعيت علف هاي هرز با اعمال مديريت بقاياي گياهي و تقسيط کود نيتروژن در زراعت گياه کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه پويايي جمعيت علف هاي هرز با اعمال مديريت بقاياي گياهي و تقسيط کود نيتروژن در زراعت گياه کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بقاياي گياهي
مقاله تقسيط کود نيتروژن
مقاله علف هرز
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: نباتي احمدي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روش هاي مديريت بقاياي گياهي و تقسيط کود نيتروژن بر پويايي جمعيت علف هاي هرز، آزمايش دو ساله اي در طي سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ و ۸۷-۱۳۸۶ (سال اول کشت گياه گندم و سال دوم کشت گياه کلزا) در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي شهيد چمران اهواز انجام گرفت. اين آزمايش در قالب بلوک هاي کامل تصادفي بصورت کرت هاي يک بار خرد شده و در سه تکرار انجام گرديد. تيمار اصلي شامل روش هاي مديريت بقاياي گياهي در سه سطح شامل مخلوط کردن کامل بقايا، سوزاندن بقايا و حذف کامل بقايا بود. تيمار فرعي شامل روش تقسيط کود نيتروژن از طريق ترکيب نسبت هاي مختلف کود پايه و سرک نيتروژن در سه سطح (بر حسب درصد) که به ترتيب تحت عنوان تقسيط اول (%۵۰+۵۰)، تقسيط دوم (%۷۵+۲۵) و تقسيط سوم (%۲۵+۵۰+۲۵) اجرا شد. صفات مورد اندازه گيري شامل تعداد گونه، تراکم و وزن خشک کل علف هاي هرز، تراکم و وزن خشک علف هاي هرز باريک برگ و پهن برگ کلزا بودند. نتايج نشان داد اثر مخلوط کردن بقاياي گياهي بر کاهش پويايي علف هاي هرز بصورت معني داري بهتر از دو سطح ديگر تيمار مديريت بقاياي گياهي بود. همچنين روش تقسيط اول کود نيتروژن (%۵۰+۵۰) نسبت به دو روش ديگر برتري معني داري به لحاظ تاثير بر کاهش پويايي علف هاي هرز داشت. بيشترين (۱۹٫۴ بوته در مترمربع) تراکم کل علف هاي هرز در روش هاي سوزاندن بقاياي گياهي و روش سوم تقسيط کود نيتروژن و کمترين (۵٫۱ بوته در مترمربع) تراکم کل علف هاي هرز مخلوط کردن بقاياي گياهي و روش اول تقسيط کود نيتروژن بود. بيشترين (۱۵۳٫۸ گرم در مترمربع) و کمترين (۴۳٫۲ گرم در مترمربع) وزن خشک کل علف هاي هرز نيز به ترتيب مربوط به روش هاي سوزاندن بقاياي گياهي و روش سوم تقسيط کود نيتروژن و مخلوط کردن بقاياي گياهي و روش اول تقسيط کود نيتروژن مي باشد. در مجموع روش مخلوط کردن بقاياي گياهي و روش اول تقسيط کود نيتروژن (%۵۰+۵۰) در کاهش پويايي جمعيت علف هاي هرز بهتر از ساير روش ها بود.