سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمود کرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی
سیروس امیری نیا – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، گروه بیوتکنولوژی دامی
محمدحسین بنابازی – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، گروه بیوتکنولوژی دامی

چکیده:
پورفیریا یک بیماری ژنتیکی کشنده مغلوب است که در اثر جایگزین شدن سیتوزین به جای تیمین در اگزون ۵ ژنURODبروز می نماید. به دلیل بروز این عارضه در تولید پروتئین هم اختلال ایجاد می شود.در این تحقیق، برای بررسی فراوانی چند شکلی این ژن، تعداد۲۵۰ رٲس از گوسفندان جنوب استان خوزستان به طور تصادفی انتخاب و از آنها خونگیری شد. از اطلاعات دامداران جهت انتخاب دام های غیر خویشاوند استفاده شد. سپسDNAنمونه ها پس از استخراج، بسط و توالی یابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در نمونه های مورد مطالعه، ژن جهش یافته و موثر در بروز عارضه وجود نداشت و تمامی دام ها دارای ژنوتیپ طبیعی بودند