سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید علی فقیه ایمانی – بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا محمد آبادی – بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اسماعیل زاده کشکوئیه – بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رسول خدابخش زاده – بخش علوم دامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی چندشکلی ژنIGFBP3 در گوسفند کرمانی با روش PCR-SSCPانجام شد. در این پژوهش ۹۰ راس گوسفند کرمانی به طور تصادفی مورد خون گیری قرار گرفتند. خون گیری با ونوجکتهای EDTAدار انجام شد. استخراج DNA ازخون بوسیله کیت استاندارد صورت گرفت. سپس واکنش زنجیرهای پلی مراز(PCR)برای تکثیر قطعه ۶۵۴ جفتبازی ژنIGFBP3 انجام شد. برای تعیین چندشکلی نمونهها، الکتروفورز محصولات PCRپس از تکرشته شدن قطعات (روش(SSCP روی ژل اکریل آمید ورنگ آمیزی ژل به روش نیترات نقره انجام شد. نتایج بیانگر وجود الگوهای متفاوت بود که میتواند ناشی از وجود چندشکلی در اینجایگاه باشد. فراوانی الگوهای ژنوتیپی ۱و۲و۳و۴و۵ژنIGFBP3 در این جمعیت به ترتیب ۶۵و۶و۹و۱۱و۹درصد بود. تعداد آلل واقعی، تعداد آلل موثر، شاخص نئی و شاخص شانون به ترتیب۱/۷۶و۱/۴۹و۰/۴۵و۰/۳۴ بدست آمد