مقاله مطالعه چگونگي توزيع قدرت در خانواده؛ مدلي بر اساس نظريه مبنايي (GT) (مطالعه نمونه‏هاي شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه چگونگي توزيع قدرت در خانواده؛ مدلي بر اساس نظريه مبنايي (GT) (مطالعه نمونه‏هاي شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انحصار منابع مالي
مقاله قدرت خانواده
مقاله هنجارهاي فرهنگي
مقاله تقسيم کار خانگي
مقاله نظريه مبنايي (GTM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مژده
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي بهجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه چگونگي توزيع قدرت در خانواده با استفاده از ره‏يافت کيفي نظريه مبنايي و بررسي آن از طريق اجراي کارگاه‏ هاي گروه متمرکز و مصاحبه هاي نيمه ساختارمند با مردان متاهل، از مهم ترين اهداف اين پژوهش به شمار مي‏آيد. در راستاي رسيدن به اين هدف، در سال ۱۳۸۸- ۱۳۸۷، کارگاه هاي گروه متمرکز با مشارکت مردان متاهل در چند گروه برگزار شد. ضرورت استفاده از روش تحقيق کيفي در اين تحقيق، شناخت عوامل زمينه‏ اي مي باشد. تحليل داده هاي تحقيق و مدل نظري حاصل بيانگر اين است که شرايط علي، هنجارهاي فرهنگي و انحصار منابع مالي، منجر به ايجاد پديده نابرابري قدرت شده است. پديده‏ اصلي نابرابري قدرت، تحت شرايط مداخله گر آگاهي، نگرش، خواست زنان، نوع ارتباطات عادت، نوع شغل و ديگران، منجر به توسعه و استراتژي اصلي: الف) شيوه اعمال قدرت و ب) چگونگي تقسيم ‏کار خانگي شد. شيوه اعمال قدرت و چگونگي تقسيم کار خانگي، استراتژي‏هايي بوده است که شرکت‏کنندگان، قدرت در خانواده را کنترل مي کردند و پيامدهاي اين استراتژي ها، عرصه هاي متفاوت قدرت زنان و مردان، مشارکت زنان و تبعيت براي زنان بوده است. در اين مقاله مدل پارادايمي توزيع قدرت در خانواده ارايه مي شود.