سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات جیرفت کهنوج
حمید عباس دخت – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی فیروزآبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور مطالعه چگونگی استهلاک نور در کانوپی سویا متاثر از رقابت با علف هرز تاج خروس آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . عامل اول شامل زمان سبز شدن تاج خروس و در سه سطح (Ve: همزمان با سبز شدن سویا، Vc: همزمان با ظهور کامل برگ های تک برگچه ای در سویا، V2: همزمان با ظهور کامل دومین برگ سه برگجه ای در سویا) و تراکم تاج خروس نیز در سه سطح (۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در هر متر طولی ردیف کاشت سویا) بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تراکم و زمان سبز شدن تاج خروس تاثیر معنی داری بر درصد عبور نور از کانوپی داشته است به طوری که د ر تیماری که تاج خروس همزمان با سویا (Ve) سبز شده است کمترین درصد عبور نور و در تیماری که تاج خروس در مرحله ظهور کامل دومین برگ سه بر گچه ای سبز کرده است بیشترین درصد عبور نورمشاهده شد . با توجه به نتایج میتوان گفت که زمان مبارزه با علفهای هرز با توجه به تراکم این گیاهان، می تواند باعث استقرار مناسب گیاه زراعی و بهبود عملکرد و در نتیجه بهره مندی از شرایط محیطی و به ویژه نور شود و به عنو ان گامی موثر در راستای اهداف تلفیق مبارزه با علفهای هرز (Integrated Weed Managment) مطرح باشد.