سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وت
رضا مقدسی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

اختلاف قیمت محصولات کشاورزی سر مزرعه با قیمت خرده فروشی یکی از مسائلی است که همواره در بازار رسانی محصولات کشاورزی مطرح است . از این تفاوت قیمت تحت عنوان حاشیه بازار یاد می شود و میزان آن در نهایت منجر به ارائه خدمات بازاررسانی محصولات کشاورزی می گردد . این امر تحت تاثیر عوامل مختلف از قبیل نوسانات قیمت ، کیفیت محصول ، آب و هوا و … قرار دارد . نحوه انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار ، چگونگی فعالیت نی روهای ت اثیرگذار در بازار را نمایان می کند . این اهمیت زمانی روشن تر میشود که اثر افزایش یا کاهش قیمت تولید کننده بر قیمت مصرف کننده بصورت نا متقارن در بازار واقع شود . نتایج این مطالعه برای دوره ) ۱۳۷۵ – ۱۳۸۵ آمار ماهیانه ) نشان داده است که در بازار پسته بر اساس رهیافت هوک، انتقال قیمت بصورت نامتقارن صورت می گیرد و بعبارتی افزایشهای قیمتی کاملتر و کاراتر انتقال مییابند . مدل تصحیح خطا در بازار خرما نشان می دهد که افزایش در قیمتهای سرمزرعه کاملتر به قیمتهای خرده فروشی منتقل می گردد تا کاهشهایی که در ناحیه تولیدکننده صورت می گیرد که این امر حاکی از عدم تقارن در انتقال قیمت میباشد