سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان رجبی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
دکتر مهدی صفدری – غضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دکتر ایرج مغفوری مقدم – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
دکتر پروانه رضایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

در این مطالعه نهشته های سازند تله زنگ در برش های قالبی و معمولان، در جنوب باختر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفته است. برش قالبی با ضخامت ۱۰۰ متر شامل آهک های توده ای خاکستری و آهک ماسه ای است که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی ماسه سنگ های خاکستری رنگ امیران قرار می گیرد. سازند تله زنگ در برش معمولان دارای ضخامت ۲۶ متر و شامل آهک های خاکستری توده ای می باشد که برروی سازند امیران به صورت ناپیوستگی قرار می گیرد. در هر دو برش چینه شناسی مذکور، سازند تله زنگ در زیر سازند کشکان قرار می گیرد. برش چینه شناسی قالبی ۷۰ نمونه برداشت و پس از مطالعه نمونه ها تعداد ۲۸ جنس و ۴ گونه فرامینیفر بنتونیک و ۶ جنس و ۲ گونه جلبک شناسایی شد، از برش چینه شناسی معمولان نیز ۱۵ نمونه برداشت شد که پس از مطالعه نمونه های مورد نظر تعداد ۲۵ جنس و ۳ گونه فرامینیفر بنتونیک و ۶ جنس و ۳ گونه جلبک شناسایی شد. سن سازند تله زنگ در دو برش مورد مطالعه را به علت شباهت مجموعه فرامینیفرهای بنتونیک با بایوزون،Misselanea-Kathina Assemblage Zone(wynd 1965) می توان پالئوسن پسین (تانتین) در نظر گرفت.