سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان رجبی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه خرم آب
مهدی صفدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مهدیه صفی زاده – دانشجوی دکترای زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا الماسی – کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه نهشته های سازند تله زنگ در برشهای قالبی و معمولان، در جنوب باختر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفته است . برش قالبی با ضخامت ۱۰۰ متر شامل آهکهای توده ای خاکستری و آهک ماسه ای است که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی ماسه سنگهای خاکستری رنگ امیران قرار می گیرد . سازند تله زنگ در برش معمولان دارای ضخامت ۲۶ متر و شامل آهکهای خاکستری توده ای می باشد که بر روی سازند امیران به صورت ناپیوستگی فرسایشی قرار می گیرد . در هر دو برش چینه شناسی مذکور، سازند تله زنگ در زیر سازند کشکان قرار می گیرد . از برش چینه شناسی قالبی ۷۰ نمونه برداشت و پس از مطالعه نمونه ها تعداد ۲۸ جنس و ۴ گونه فرامینیفر بنتونیک و ۶ جنس و ۲ گونه جلبک شناسایی شد . از برش چینه شناسی معمولان نیز ۱۵ نمونه برداشت شد که پس از مطالعه نمونه های مورد نظر تعداد ۲۵ جنس و ۳ گونه فرامینیفر بنتونیک و ۶ جنس و ۳ گونه جلبک شناسایی شد . سن سازند تله زنگ در دو برش مورد مطالعه را به علت شباهت مجموعه فرامینیفرهای بنتونیک با بایوزون، Misselanea –Kathina Assemblage Zone (wynd 1965) می توان پالئوسن پسین ( تانتین ) درنظر گرفت .