سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامره عبدالعلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
بهروز درویش زاده – دکترای چینه – فسیل شناسی

چکیده:

به منظور انجام مطالعات چینه نگاری و دیرینه محیطی برروی نهشته های کرتاسه فوقانی دردامنه های شمالی البرز مرکزی ، برش چینه شناسی جوربند، واقع در جنوب شهرستان نور انتخاب گردید. ازاین برش تعداد ۹۱ نمونه برداشت گردید که بصورت شسته شده و مقاطع نازک مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعه نهشته های فوق منجر به شناسایی حداقل ۳۵ گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک و ۵ بیوزون گردید که مطابق با بیوزونهای استانداردجهانی درمدیترانه و حوزه تتیس می باشند بیوزونهای کامپانین شامل Globotruncanita elevata interval zoneوGlobotruncana ventricosa interval zone وGlobotruncanita calcarata totalrange zone که به ترتیب معرف کامپانین پیشین ، میانی و پسین هستند.