سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن ضیاء – گروه معدن دانشگاه بیرجند
غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا رستمی بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نفوذ پذیری خوب، عمق و ضخامت مناسب رسوبات آبرفتی از مهمترین شرایط برای موفقیت طرح های تغذیه مصنوعی است. در سال های اخیر، روش های ژئو فیزیکی خصوصاً روش های الکتریکی به دلیل سرعت بالا، کاهش قابل توجه هزینه ها برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله برای ارزیابی شرایط هیدروژئولوژی، ساختاری وبررسی لایه های زیر سطحی از روش سونداژ الکتریکی قائم(VES)برای عمقمتوسط ۲۵۰ متر زیر سطح زمین در شرق دشت بیرجند استفاده شده است. برای این منظور تعداد ۷۰ عدد سونداژ AB=1000 Mبا آرایش شلومبرژه در ۱۷ پروفیل برداشت گردید. منحنیVESبا در نظر گرفتن لوگ چاههای منطقه تفسیر شد. نتایج حاصل از تفسیرسونداژها، یک سفره آزاد آبرفتی با ضخامت زون اشباع اندک در سمت شرق دشت را نشان می دهد. نتایج حاصل از بررسی مقاطع ژئوالکتریک نشان دهنده درشت بودن ذرات، نفوذپذیری خوب وضخامت مناسب رسوبات آبرفتی است. بنابراین در صورت اجرای تغذیه مصنوعی میزان تغذیه آبخوان مطلوب ارزیابی می شود. علاوه براین نتایج حاصل از مطالعات ژئوالکتریک نشان دهنده این است که اجرای طرح تغذیه مصنوعی در محدوده شرقی طرح سبب تغذیه و ورود آب به زیر حوضه مرک شده و تاثیری در تغذیه آبخوان بیرجند را ندارد. تنها بخش غربی محدوده طرح سبب تقویت و تغذیه آبخوان می گردد. همچنین مکان های مناسب برای حفاری چاههای بهره برداری با توجه به داده های مقاومت سنجی پیشنهاد گردیده است.