سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی مشیرزاده – کارشناس ارشد سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

چکیده:

جهت بررسی رابطه ژئومورفولوژی با شبکه هیدرورگرافیو فرسایش، از دو روش کمی و کیفی می توان استفاده نمود. روش کمی نیاز به آمار کافی دبی و رسوب دارد که لازمه آن وجود ایستگاه های هیدرومتری کافی در مسیر جریانات سطحی حوزه می باشد. ولی روش کیفی با استفاده از نفشه های مختلف، عکسهای هوایی و مطالعات صحرایی انجام می شود. بدیهی است که اجرای روش کمی در مناطقی که ایستگاه های هیدرومتری و آمار دبی و رسوب کافی موجود باشد، نتایج دقیقتری را ارائه خواهد داد. در این تحقیق به دلیل فقدان ایستگاه های هیدرومتری در منطقه، از روش کیفی استفاده گردید، بدین شبکه و طول درجات منطقه هر شبکه در هر واحد مشخص گردیده و در نهایت رابطه این دو فاکتور با نوع حساسیت به فرسایش نیز تعیین گردید.