مقاله مطالعه ژنتيکي برخي صفات گندم در شرايط تنش خشکي با استفاده از تجزيه ميانگين نسلها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۳۱ تا ۴۴۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه ژنتيکي برخي صفات گندم در شرايط تنش خشکي با استفاده از تجزيه ميانگين نسلها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکي
مقاله تجزيه ميانگين نسلها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوكيان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فابريكي اورنگ صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي از نوع عمل ژنهاي کنترل کننده صفات در روشهاي اصلاح ژنتيکي جمعيتهاي گياهي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به منظور به دست آوردن بهترين مدل ژنتيكي براي صفات مختلف تحت شرايط تنش خشكي در گندم آزمايش تجزيه ميانگين نسلها با استفاده از نسلهاي والديني (P2 , P1)، و نسلهاي F1، F2، BC1 و BC2 انجام گرفت. اين آزمايش در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با ۳ تكرار اجرا شد. صفات مورد بررسي در اين آزمايش عبارت بودند از: تعداد سنبله، ارتفاع بوته، طول پدانكل، طول سنبله، طول ريشك، تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، عملكرد دانه تك بوته و وزن ۱۰۰ دانه. براي تجزيه ميانگين نسلها از مدل مدر و جينكز استفاده شد. عدم تطابق مدل ساده افزايشي- غالبيت براي توجيه كنترل ژنتيكي تمام صفات ملاحظه شد و مشخص گرديد که مكانهاي ژني كنترل كننده صفات مورد مطالعه به طور مستقل عمل نكرده و بين آنها اثرات متقابل غيرآللي (اپيستازي) وجود دارد. توزيع صفات مورد مطالعه در جمعيتهاي F2 و بك كراس پيوسته بود و اين پيوستگي دلالت بر توارث پلي ژنيك درصفات مورد بررسي دارد. در اين مطالعه مدل افزايشي ـ غالبيت در تمام موارد مدل مناسبي نبوده و در اكثر موارد همه اجزاي مدل بسيار معني دار و به طور كلي اثرات اپي ستاتيك داراي اهميت بودند. درجه غالبيت براي اغلب صفات مقدار نسبتا بالايي (بزرگتر از يك) بوده و نشانگر وجود فوق غالبيت در نتاج F1 براي اين صفات بوده است.