مقاله مطالعه کارايي پودر لجن فعال دفعي در جذب زيستي نيکل (II) و کادميوم (II) از محيط آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۴۱۹ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه کارايي پودر لجن فعال دفعي در جذب زيستي نيکل (II) و کادميوم (II) از محيط آبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب زيستي
مقاله محيط آبي
مقاله پودرلجن فعال دفعي
مقاله نيكل (II)
مقاله كادميوم (II)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادي فرد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نيکل (II) و کادميوم (II) از آلاينده هاي مهم در محيط زيست محسوب مي شوند. روش جذب زيستي به علت كاهش دادن مشكلات لجن، صرفه اقتصادي، كارايي بالا و سازگاري با محيط زيست مي تواند روشي موثر براي حذف و بازيابي يون هاي فلزي از محيط هاي آبي باشد.
روش بررسي: پودر لجن فعال دفعي فاضلاب شهري در راکتور ناپيوسته با محلول هاي ۰٫۰۲۵ و ۰٫۷۵ ميلي مولار فلزات نيكل (II) و كادميوم (II) در pH و ميزان اختلاط هاي تعيين شده و دماي ۲۶-۲۴ درجه سلسيوس تماس داده شد. نمونه ها بعد از دو ساعت (و يا زمان هاي متوالي در مطالعه سينتيک) از سيستم گرفته شده و توسط فيلتر صاف گرديدند و توسط دستگاه جذب اتمي جهت بررسي ميزان جذب مورد سنجش قرار گرفتند.
يافته ها: مطالعات سينتيک نشان دادند كه زمان تعادل جذب هر دو فلز در حدود دو ساعت بوده اما پروفيل جذب کادميوم (
II) منظم تر بوده است. جذب هر دو فلز از مدل لانگمير تبعيت كرده و ميزان حداكثر ظرفيت جذب (qmax) نيکل (II) و کادميوم (II) توسط پودر لجن فعال دفعي به ترتيب ۰٫۱۹۵ و ۰٫۳۷ ميلي‌مول بر گرم برآورد شد. افزايش pH تا چهار باعث افزايش جذب هر دو فلز شد. براي کادميوم (II) در هر دو غلظت ۰٫۲۵ و ۰٫۷۵ ميلي مولار در pH دو جذبي صورت نگرفته اما براي غلظت ۰٫۲۵ ميلي مولار نيکل جذب وجود داشت. ميزان اپتيمم اختلاط براي هر دو فلز حدود ۲۰۰ دور بر دقيقه بوده كه تاثير ميزان اختلاط در غلظت هاي بالاتر فلزات مشهودتر بوده است.
نتيجه گيري: هم چون ديگر جاذب ها زيستي، پودر لجن فعال دفعي براي فلز کادميوم (II) نسبت به نيکل (II) ظرفيت جذب بيش تري داشت و فلز کادميوم (II) در مدل سازي و نمودارهاي بررسي شرايط جذب، تطابق بيش تري از خود نشان داده است.