سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی محمدی محمدی – دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز و استادیا
ولی بریم نژاد – دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف کلی این مقاله برآورد کارایی تخصیصی ، فنی و مقیاس برای بخشی از اعضای تعاونی و افراد غیر عضو تعاونی در استان قم با استفاده از روش پارامتری و غیر پارامتری محاسبه کارایی می باشد. به منظور آزمون اینکه چه عواملی نقش مهمی در تعیین کارایی فنی بازی می کنند، مدلی استفاده شد که کارایی های فنی و مقیاس نمونه های منتخب را ارزیابی نموده و منابع عدم کارایی را در آنها شناسایی کند و بر اساس سطح تاثیر گذاری، آنها را رتبه بندی نماید. داده های این تحقیق از اعضای تعاونی و افراد غیر عضو در تعاونی شهرستان قمرود بدست آمد. نتایج برای هر گروه (عضو و غیر عضو) نشان داد که اعضای تعاونی دارای متوسط کارایی فنی بالاتری به افراد غیر عضو می باشند.