سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مریم سلیمانی روزبه – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید مهدی میری – عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
روح انگیز نادری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشیار و استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثرات هورمونهای جیبرلیک و سالسیلیک اسید برخصوصیات کمی و کیفی گل لیزیانتوس پژوهشی در سال 1392 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید تیمارها ی این آزمایش شامل دو هورمون اسید سالسیلیک (SA) در چهار سطح0، 50، 100 و 150 میلی گرم بر لیتر و اسید جیبرلیک (GA3) در چهار سطح 0، 150، 200 و 250 میلی گرم بر لیتر بوده و بصورت محلول پاشی از ابتدای مرحله ی 3 برگی و سپس هر دو هفته یکبار تا مرحله ی قبل از گلدهی روی اندام هوایی گیاه صورت گرفت. نتایج نشان داد که GA3 باعث افزایش تعداد شاخه گل دهنده، ارتفاع بوته و کاهش فاصله ی زمانی بین انتقال نشاء تا آغاز گلدهی گردید اما بر تعداد غنچه، قطر گل و وزن تر بی تاثیر بود و SA باعث افزایش تعداد شاخه، تعداد گل و کاهش فاصله ی زمانی ظهور گل گردید.