سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد نبی غیبی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
بهمن خلدبرین – استاد دانشگاه تربیت مدرس
سعداله تیموری – استاد دانشگاه شیراز و کارشناسان سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در ایران از ۲۰۵۲ هزار تن کود ازته مصرفی در سال ۲۰۰۴ سهم کود اوره ۱۷۲۷ هزار تن بوده است ( بیش از ۸۴ درصد کود ازته مصرفی ).۶)( اوره نمی تواند به طور مستقیم در متابولیسم گیاهان مورد استفاده قرار گیرد مگر توسط آنزیم اوره آز به آمونیاک و دی اکسید کربن هیدرولیز گردد ).۲) نیکل می تواند به عنوان یک عنصر مهم برای گیاهانی که اوره به عنوان منبع کود ازته بکار می رود مطرح باشد و نقش مهمی به عنوان جزء فلزی اوره آز بازی کند ).۴) یکی از راههای بر طرف نمودن سمیت اوره در گیاهان استفاده از نیکل برای افزایش فعالیت اوره آز می باشد ۱) و . (۷ در گیاهانی که کمبود نیکل دارند فعالیت آنزیم اوره آز کمتر و برگ سوزی ناشی از سمیت اوره بیشتر از گیاهانی است که کمبود نیکل ندارند Sattelmacher . (5) و (۱۹۹۷) Gerendas در مطالعه ای تاثیر مصرف نیکل بر رشد، فعالیت آنزیم اوره آز و غلظت اوره و اسید های آمینه محلول در شش گیاه گندم، سویا، کلزا، کدو، آفتاب گردان وچاودار بررسی کردند . نتیجه این تحقیق نشان داد فعالیت آنزیم اوره آز در هر شش گیاه بدون کاربرد نیکل بسیار کم بوده که منجر به تجمع قابل ملاحظه اوره و کاهش مقدار وزن خشک گیاه و غلظت نیتروژن در گیاه گردید . نتایج این تحقیق نیز به ضروری بودن نیکل برای فعالیت آنزیم اوره آز و رشد گیاهان در محیط حاوی اوره تاکید می کند .