مقاله مطالعه کاريوتيپي بخش Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۴۵ تا ۵۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه کاريوتيپي بخش Hymenobrychis از جنس اسپرس (Onobrychis) در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله بخشHymenobrychis ؛ تکامل
مقاله تعداد کروموزوم ،کاريوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي فرنگيس
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرخي اله لو بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق يازده جمعيت از بخش  Hymenobrychisجنس Onobrychis (اسپرس)، جمع آوري شده از مناطق طبيعي ايران، با استفاده از مريستم انتهايي ريشه مورد مطالعه قرار گرفت و تعداد و ابعاد كروموزم ها درتقسيم ميتوز اندازه گيري و فرمول كاريوتيپي هر گونه تعيين شد. تعداد كروموزوم پايه در گونه ها بين x=7 و x=8 و نوع كروموزوم ها نيز از نوع متاسنتريك(m)  تا ساب متاسنتريك (sm) بود. بيشترين ميانگين طول ژنوم متعلق به گونه O. chorassanica (22.1 ميکرومتر) و كمترين آن متعلق به گونه O. amoana subsp. meshhedensis  (14.4 ميکرومتر) بود. نتايج تجزيه واريانس ويژگي هاي کروموزومي نشان داد که بين گونه هاي مورد مطالعه اسپرس از نظر اکثر صفات در سطح احتمال يک درصد تفاوت معني دار وجود داشت. برخلاف ساير گونه ها كه در كلاس A استبينز بودند، گونه O. michauxii 2 در كلاس B قرار گرفت و داراي كاريوتيپ نسبتا نا متقارن تر بود. گونه O. amoena subsp. meshhedensis  با داشتن فرمول کاريوتيپي ۱۴m، قرار گرفتن در کلاس ۱A، بيشترين طول نسبي کروموزوم (۲۶/۶۸ ميکرومتر)، کمترين دامنه طول نسبي کروموزوم (۳۱/۵ ميکرومتر)، کمترين عدم تقارن بين کروموزومي (۱۲/۰) و درصد فرم کلي بالا به عنوان متقارن ترين گونه بود که نشان دهنده ابتدايي تر بودن اين گونه است. در تجزيه به مولفه هاي اصلي، سه مولفه اول بيش از ۴/۹۵ درصد از تنوع بين داده ها را توجيه کردند. با توجه به گروه بندي گونه ها بر اساس پارامترهاي کروموزومي بيشترين شباهت بين جمعيت هاي گونه  O. mazanderanica  و كمترين قرابت و نزديکي بين گونه هاي O. mazanderanica و  O. michauxii وجود داشت.