سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی پرویزن – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالرضا نصیرزاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سید محسن حسام زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

در این مطالعه ۵ گونه برنج علفی مورد مطالعه کاریولوژیکی قرار گرفتند که نتایج آن برای اولین بار از ایران گزارش می شود. عملیات آزمایشگاهی شامل جوانه دار کردن بذور، مراحل پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز، رنگ آمیزی و بررسی های میکروسکوپی روی گون هها انجام شد. در ادامه، تجزیه ژنوم گونه ها شامل تعیین طول هر کروموزوم، طول بازوی بلند و بازوی کوتاه، نسبت بازوی بلند به کوتاه و حجم کروموزوم ها انجام و بر اساس اطلاعات حاصله کاریوتایپ هر گونه به صورت ایدیو گرام رسم شد . نتایج نشان داد که کلیه گونه های مورد مطالعه دیپلوئید و از نظر فرمول کاریوتایپی، صددرصد متاسنتریک میباشند . بطوریکه گونه های O. pubiflora و O. lateralis با ۲n=2x=22 و فرمول کاریوتایپی ۱۱m و گونه های O. holcifomis Var. holciformis ،O. molinioides و O. holcifomis Var. longiglumis با ۲n=2x=24 و فرمول کاریوتایپی ۱۲m هستند. بررسی تقارن کاریوتایپی نشان داد که کلیه گونه های مورد مطالعه در کلاس ۱A قرار می گیرند. در پایان با استفاده از پارامترهای T.V. ،D.R.L. ،% TF ، S% و X تجزیه و تحلیل ژنوم گونه ها انجام گردید.