سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغری – اردبیل‐ دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف آقایف – موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
علی اصغر فتحی – اردبیل‐ دانشگاه محقق اردبیلی،

چکیده:

مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه آگروپیرون (A. desertrum, A. cristatum, A. Pectinoforum و A.imbricatum) نشان داد که هر چها گونه تتراپلوئید (۲۸=۴x=2n) می باشند . در گونه A. Desertrum در همه سو ل های متافازی ۲۸ کروموزوم دیده شد و حالت انیوپلوئیدی وجود نداشت . تعدادی از سلول های متافازی حاوی یک کروموزوم B و کروموزوم های شماره ۲ و ٤ دارای ماهواره بودند . تعداد کروموزم ها در سلول های مطالعه شده در گونه A. cristatum از ۲۸ تا ۳۱ متغیر بوده و کروموز مهای شماره ۳ و ۵ دارای ماهواره بودند . در این گونه کروموزوم B دیده نشد . در سلول های مطالعه شده در گونه A. imbricatum ا ۲۸ تا ۳۳ کروموزوم معمولی همراه با ١ تا ٣ کروموزوم B و ماهواره در کروموزوم ۷ مشاهده گردید. در گونه A. pectinoforum تعداد کروموزو ها ٢٨ تا ۲۹ عدد همراه با ١ عدد کروموزوم B و ماهواره در کروموزوم شماره ٣ بود. بطور کلی، در این گونه ها حالت های مختلفی از انیوپلوئیدی مشاهده شد و تعداد کروموزوم ها در سلول های متافازی مطالعه شده از ٢٦ تا ٣٣ عدد متغیر بود . در این گونه ها از یک تا سه کروموزم B و کروموزوم های حاوی فرورفتگی ثانویه نیز مشاهده گردید . متوسط نسبت بازوی بلند به بازوی کوتاه در این چهار گونه از ۰/۰۵±۱/۴۷ تا ۰/۰۶۸±۱/۵۳ متغیر بود و کروموزوم ها در این گونه ها اکثرا متاسنتر یک بودند.