مقاله مطالعه کشت بافت گياه کنجد (.Sesamum indicum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه کشت بافت گياه کنجد (.Sesamum indicum L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد (.Sesamum indicum L)
مقاله کشت بافت
مقاله تکثيرو مريستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چلبيان فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: سينك سلين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سايه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:گياه کنجد به تيره Pedaliaceae تعلق دارد.اين تيره شامل ۶۰ گونه مي باشد.کشور اتيوپي احتمالا به عنوان مبدا اصلي کنجد اهلي (Sesamum indicum L.) مي باشد. گياه کنجد يکي از گياهان مهم روغني، صنعتي و دارويي به شمار مي رود.
هدف: بدست آوردن دانه رست سترون از بذر گياه کنجد، کشت موفق اجزاي مختلف دانه رست، تعيين محيط مناسب براي کال زايي و اندام زايي و مقايسه عوامل تنظيم کننده رشد بر تشکيل کال و اندام زايي مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش، کشت درون شيشه ايي گياه کنجد در محيط کشت پايه MS با استفاده از هورمون هايIAA ،Kin  وNAA  بررسي شد. از قطعات ريشه، ساقه،برگ و جوانه رويشي دانه رست هاي سترون رشد يافته در محيط کشت پايه فاقد هورمون، به عنوان جداکشت استفاده گرديد. از طرح بلوک کاملا تصادفي با ۳ تکرار و در هر تکرار ۴ نمونه استفاده گرديد.
نتايج: بهترين محيط کشت از بين محيط کشت هاي فوق جهت کال زايي، از نظر اندازه و ﭘايداري کال ها محيط هاي کشت داراي ۱۰ IAA و Kin 2،۱۰ IAA  و Kin 5،۱۰ NAA  و Kin 2،۱۰ NAA  و Kin 5، ۲۰ NAA و۱۰ Kin  بر حسب ميلي گرم بر ليترتشخيص داده شد. از بين جدا کشت هاي مورد استفاده، جداکشت مريستم راسي در محيط کشت داراي ۲mg/l IAA و ۱۰mg/lKin بعد از تشکيل کال و اندام زايي، بيشترين ميانگين تشکيل گياه کامل داشت، اين گياهان داراي بيشترين ﭘايداري در محيط کشت و سپس در محيط طبيعي نسبت به گياهان نو پديد حاصل از جوانه رويشي در محيط هاي کشت با غلظت هاي متفاوتي از Kin/IAA و NAA/Kin بودند. جداکشت برگي نيز در محيط کشت  10mg/l IAAو ۲۰mg/l kin، بعد از کال زايي به تشکيل گياه کامل منتج شد. اندام زايي در کال هاي حاصل از جداکشت هاي ريشه و ساقه مشاهده نشد.
نتيجه گيري:از بين جداکشت هاي ذکر شده، جداکشت جوانه رويشي بهترين جداکشت براي باز تمايز گياهک کامل بود و محيط کشت MS داراي  2IAAو mgl-110Kin بهترين محيط براي باز تمايز گياهک کامل از گياه کنجد تشخيص داده شد.