سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رستم گلمحمدی – عضو هیأت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ه
رضا ذاکریان – کارشناس بهداشت حرفه ای
علی کربلایی – کارشناس بهداشت حرفه ای

چکیده:

وضعیتهای ارگونومیکی نامناسب در پستهای کاری یکی از شایعترین علل بروز عوارض اسکلتی در مشاغل مختلف میباشد . یکی از مشاغلی که مشکلات ارگونومیکی به خوبی در آن
مشهود است، شغل آرایشگری میباشد . با توجه به تأثیر این مشکلات بر سلامتی افراد، مطال عه حاضر در سال ١٣٨٠ برای تعیین شیوع کمر درد، عوارض مرتبط با آن و عوامل زمینه ای شغلی آرایشگران مردانه شهر همدان انجام گردید .
از بین تعداد ١٣٠ باب آرایشگاه دارای مجوز و سایر کارگاههای بدون مجوز، به صورت نمونهگیری طبقهای از کلیه مناطق شهر به تعداد ١٠٣ واحد آرایشگاه بصورت در دسترس انتخاب
و مطالعه بر روی شاغلین آنها که ١١٢ نفر بوده اند انجام گرفته است . نتایج نشان داد که میانگین سن در گروه مطالعه /٤٩ ٣٤سال و میانگین سابقه کار در آنها /٣١ ١٤سال بوده است . این شاغلین بطور متوسط روزانه /١٣ ٩ساعت کار کرده اند . % ٤٩/١ یا حدود نیمی از این افراد دارای عوارض اسکلتی بوده اند که عارضه کمر درد با %١٩/٦ از کل شاغلین بیشترین شیوع را داشته است همچنین %١٧ از این افراد بطور توأم کمردرد را همراه با عوارض اسکلتی دیگر داشته اند .
طبق نتایج بدست آمده % ٦٢/٥ افراد مورد مطالعه در حین کار دارای وضعیتهای نامناسب بدنی بودهاند، این وضعیتهای نامناسب شامل : داشتن فاصله زیاد با مشتری حین کار، تحمیل اکثریت وزن
بدن بر روی یک پا و تعویض نکردن پا ی حامل وزن بدن حین کار، کفش نامناسب، خم کردن ناگهانی کمر، مچ و آرنج و میباشد . نتیجه اینکه، بالا بودن شیوع عوارض اسکلتی در بین این گروه شغلی بدلیل ساعات طولانی کار در وضعیت نامناسب و فرسودگی شغلی، می طلبد که در این باره چاره اندیشی و نسبت به اصلاح وضعیت کار این شاغلین اقدام به عمل آید .