مقاله مطالعه کمي و کيفي پساب کارخانه کاوه سوداي مراغه جهت پرورش آرتميا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه کمي و کيفي پساب کارخانه کاوه سوداي مراغه جهت پرورش آرتميا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب کارخانه پرورش
مقاله Artemia urmiana
مقاله Artemia parthenogenetica

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي پور سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پروژه بررسي کمي وکيفي پساب کارخانه کاوه سودا جهت پرورش آرتميا به منظور استفاده بهينه از پساب کارخانه است. کارخانه کاوه سوداي مراغه که در موقعيت جغرافيايي طول شرقي و عرض شمالي واقع شده است، و سديم کربنات سبک و سنگين توليد مي کند. پساب اين کارخانه که حدود ۲٫۵ ميليون متر مکعب در سال بوده و در استخرهاي خاکي ذخيره مي گردد، شور بوده و از نظر خواص فيزيکي و شيميايي با آب درياچه اروميه شباهت دارد. پساب ها ابتدا از نظر دما، شوري، کلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم، نيترات، سولفات، فسفات، کلرايد، آمونياک، سيليس، نيکل، آهن، روي، کروم، کادميم، سرب، BOD، DO، TDS، EC، pH، TCC، FCC،COD  مورد سنجش قرار گرفتند. پرورش دو گونه Artemia urmiana و Artemia parthenogenetica در آب دو استخر ۷ و ۱۰ تحت شرايط استاندارد آزمايشگاهي در ۱۷ تيمار شامل: پساب خالص استخرها و همچنين به صورت مخلوط و همچنين پس از ترکيب با نسبت هاي مختلف از پساب و آب رودخانه و آب درياچه اروميه با غذادهي و بدون غذادهي انجام گرفت. کليه آرتمياها در آب خالص پساب ها در طي ۲-۳ روز تلف شدند، ولي در مخلوط ۵۰ درصد پساب همراه با ۵۰ درصد آب رودخانه، ميزان بقاي Artemia parthenogenetical 40 درصد بود که فقط ۱۰ درصد کمتر از ميزان آن در آب ۸۰ گرم در ليتر درياچه اروميه مي باشد. پرورش گونه هاي آرتميا در مخلوط آب رودخانه و پساب هر کدام به نسبت ۵۰ درصد تا زمان رسيدن به بلوغ جنسي و توليد نسل اول و رسيدن آنها تا مرحله ي بلوغ ادامه يافت. شدت تلفات لاروهاي توليد شده در آب هاي ترکيبي کمتر از ميزان آن در والدين بود. تلفات Artemia urmiana در کليه تيمارها به مراتب بيشتر از Artemia parthenogenetica بود، لذا گونه مزبور (A.urmiana) براي پرورش در پساب كارخانه گونه مناسبي نمي باشد. عوامل بازدارنده احتمالي قوي در آب خالص استخرها بر رشد و توليدمثل آرتميا غلظت خيلي بالاي کلسيم، TH ,TDS، نيکل، سيليس، آمو نياک و نيترات تعيين گرديد.