سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید یگانگی – دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم پایه دامغان
داود عاجلو – دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم پایه دامغان
شکوفه بهشتی امیری – دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

انرژی بر هم کنش اتیلن با گرافیت و نانو لوله های کربنی تک لایه مطالعه شده است در این پژوهش اتیلن با ۲۱ موقعیت روی گرافیت و با ۲ موقعیت بر نانو لوله قرار داده شد بررسی شد. بیشترین بر هم کنش اتیلن – گرافیت در سطح نظری -۲۷۴/۹۲۹ KJ/mol , MP2 می باشد که در آن اتیلن بر گرافیت عمود است. بیشترین بر هم کنش اتیلن – نانو لوله در این سطح -۹۹۰/۱۲۲J/molمی باشد. که درآن اتیلن عمود بر نانو لوله می باشد. Rp , <R> نیز در ۳ دمای ۱۶۹/۳ ، ۲۹۸، ۱۰۰۰ کلوین برای همه حالت ها محاسبه گردید. بر این اساس می توان گفت که جذب اتیلن بر سطح گرافیت بیشتر از نانو لوله می باشد.