سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مهدویان – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مژگان زندی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ایرج سروی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

این کار پژوهشی روشی جدید برای کوپلیمریزاسیون اکریل آمید /سدیم متاکریلات ارائه می کند. در این تحقیق کوپلیمریزاسیون رادیکالی فاز جامد – مایع ایندو مونومر در شرایط همدمایی و دینامیکی و با استفاده از شروع کننده پرسولفات مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبه گرمای واکنش به وسیله دستگاه گرماسنج تفاضلی روبشی انجام شد و تاثیر آغازگر پتاسیم پرسولفات بر روی واکنش وپلیمریزاسیون بررسی گردید.