مقاله مطالعه کيفي: تجربه زنان از يائسگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه کيفي: تجربه زنان از يائسگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله توصيف
مقاله تجربه
مقاله پديدارشناسي
مقاله روش ون منن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي منش منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جويباري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: چگونگي درک زنان از يائسگي بستگي به هنجارهاي فرهنگي، عوامل اجتماعي و دانش فردي درباره يائسگي دارد. با توجه به مشکلات عديده اين دوران، مطالعه حاضر با هدف کشف و تفسير تجربه زنان ايراني از يائسگي انجام شده است.
مواد و روش ها: چهارده زن يائسه که براي تفريح در پارک هاي عمومي حاضر بودند، بعد از آگاهي از هدف پژوهش و با امضاي رضايت نامه درباره تجربه باليني شان مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه ها با سوالات نيمه ساختار يافته، ضبط و سپس به صورت مکتوب در آمد. داده ها با استفاده از روش پديدارشناسي ون منن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بعد از اشباع يافته ها مطالعه خاتمه يافت.
يافته ها: مهم ترين تجربه باليني زنان از يائسگي که در اين مطالعه ظهور يافت، مضمون رويداد فيزيولوژيک و محروميت بود. همچنين زير مضمون هاي حاصل از آن شامل پيمودن روند طبيعي خلقت، آمادگي رويارويي، شفابخشي قاعدگي، زنانگي و جواني، و نيز افق روشن به آينده است که توصيف کننده و بسط دهنده مضمون هاي اصلي مي باشند.
نتيجه گيري: زنان با توجه به نگرش متفاوت شان از يائسگي در نهايت، بروز اين پديده را طبيعي تلقي مي کنند اما نگراني از وقوع عوارض آن، کيفيت زندگي شان را تحت تاثير قرار مي دهد.