سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد اجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
کامبیز مشایخی – گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
اسماعیل سیفی – گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
بهنام کامکار – گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده:

به منظور تعیین بهترین گردهزا برای ارقام زیتون زرد و میشن در۱۳۸۸۱۳۸۹ ) – این تحقیق به مدت دو سالقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با هشت تیمار و سه تکرار در باغ مادری زیتون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اجرا شد . گل های رقم زرد و میشن پس از انتخاب به روش دستی با دانه گرده ارقام کایلتر،آمیگدال، کرونایکی، بلیدی، میشن و زرد گرده افشانی شدند. صفات اندازهگیری شده شامل درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی و شاخصهای باروری و سازگاری بودند. نتایج حاصل وجود اختلاف معنی دار در بین تیمارها (ارقام گردهزا) را نشان دادند.