مقاله مطالعه گياهان آبزي و نيمه آبزي تالاب بين المللي پريشان در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه گياهان آبزي و نيمه آبزي تالاب بين المللي پريشان در استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب پريشان
مقاله استان فارس
مقاله ايران
مقاله گياهان آبزي
مقاله شكل زيستي
مقاله پراكنش جغرافيایي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخواهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي گياهان آبزي و نيمه آبزي تالااب پريشان طي سالهاي ۸۷-۸۶ بررسي شد. در اين ناحيه ۵۴ گونه گياهي متعلق به ۴۸ جنس و ۲۸ خانواده شناسایي شدند. غالبترين گونه هاي گياهي آبزي غوطه ور در اين تالاب Najas marina وCeratophyllum demersum  مي باشند كه اجتماعات وسيعي را در سطح آب تشكيل مي دهند. همچنينPhragmites australis ،Typha laxmanni  و Scirpus wardianus فراوانترين گونه هاي مردابي هستند كه اجتماعات وسيع و جالبي را در حاشيه هاي اين تالاب بوجود مي آورند. گونه هاي غالب نيمه آبزي و مردابي ديگر در سواحل منطقهLycopus europaeus ،Carex pachystylis ، Cyperus pygmaeus، Juncus maritimus، J. rigidus وMentha longifolia  مي باشند. خانواده هاي Asteracea (با ۶ گونه)،) Papilonaceae با ۶ گونه) Scrophulariaceae (با ۴ گونه) و Poaceae (با ۴ گونه) به ترتيب بزرگترين خانواده هاي گياهي منطقه را تشکيل مي دهند. جنسJuncus  با ۳ گونه نيز بزرگترين جنس است. از لحاظ تعلق جغرافياي گياهي ۵۰ درصد گونه ها ايران-توراني، ۱۴٫۸۱ درصد جهان وطني، ۱۲٫۹۶ درصد ايران-توراني و صحارا-سندي و ۷٫۴۰ درصد ايران-توراني و مديترانه اي و مي باشند. طيف زيستي منطقه نيز شامل ۵۹٫۲۵ درصد تروفيت ها، ۳۳٫۳۳ درصد كريپتوفيتها، ۳٫۷۰ درصد همي كريپتوفيت ها، ۱٫۸۵ درصد كامفيت ها و ۱٫۸۵ درصد فانروفيتها است.