سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی عطری – گروه زیست شناسی دانشکده علوم-دانشگاه بوعلی سینا
محمد اکبرزاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات منابع طبیعی ساری
فائزه سوادکوهی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم-دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان است . چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند واسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی ح اوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاه درمانی می باشد . تا چند دهه گذشته آنچه که بعنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان بدست می آمد . با پیشرفت سریع علوم از یک سو و مسائل اقتصادی از سوی دیگر از مصرف گیاهان دارویی بصورت گذشته کاسته شد و داروهای صناعی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدن د . تجربه چند دهه اخیر نشان داد که داروهای صناعی با تمامی کارآیی مورد توجه ، اثرات نامطلوب و ناگوار بسیاری به همراه دارند و روشن شده است که کمتر ماده خالصی وجود دارد که دارای اثرات سوء نباشد به همین دلیل امروز بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی و کارخانه ها برنامه های وسیعی جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارک دیده اند . همچنین سازمان بهداشت جهانی ، نقش گیاهان دارویی جهت موارد مختلف را در قرن بیست و یکم سرنوشت ساز تلقی نموده است.