سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد جعفرپور همدانی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان
بدیع قوامی – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

یک دستگاه پخش واداشته شامل دو گونه ذره روی حلقهای به طول L+1 جایگاه معرفی میشود . نشان می دهیم در دستگاه یک گذار فاز ناپیوسته از یک فاز که در آن هیچ حفرهای وجود ندارد به فاز دیگری که در آن چگالی حفرهها غیر صفر است وجود دارد . توزیع چگالی و جریان ذرات در هر فاز بطور صریح محاسبه شده است