سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد کوچکی، – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
محمد حسین مهدیه – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله تابش اشعه ایکس Kα تپی از برهمکنش لیزرهای تپی بسیار کوتاه پرتوان با هدف های فلزی مورد بررسی قرار گرفته است. یک الگوی تحلیلی برای محاسبه ی میزان تولید اشعه ایکس Kα به صورت تابعی از دمای الکترون های داغ پلاسما و ضخامت ماده هدف ارائه گردیده است. سپس، نتایج شبی هسازی های عددی انجام گرفته در تعیین بازده تابش اشعه ایکس Kα در هر دو راستای پیشرو و پسرو برای سه نوع ماده تیتانیوم، آلومینیوم و آهن آورده شده است. هدف از این مطالعه، یافتن راه کار های افزایش بازده ی اشعه ایکس Kα و همچنین بهین هسازی پارامترهای مؤثر م یباشد