سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک دانشگاه اراک
محمد احمدی راد – گروه فیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

در این کار لایهی نازک پلاتین به ضخامت ۵۰۰ nm به روش الکتروانباشت که روشی ارزان و در دسترس است روی زیرلایه طلا رشد داده شد . پارامتری که تأثیر آن بـرروی ساختار سطح، بررسی شد، چگالی جریان انباشت ( که متناظر با آهنگ انباشت است ) میباشد . سپس ریشهی میانگین مربعی زبری (w )و همچنین مرتبه ی زبری( α ) اندازهگیری و برای نمونه های مختلف مقایسه شد که به کمک آن چگونگی تغییر w و α با تغییر آهنگ انباشت حاصل گردیـد . مـشخص شـد کـه w بـا افـزایش آهنـگ انباشت، افزایش می یابد؛ که نشان دهنده ی افزایش تغییرات ارتفاع نقاط مختلف نسبت به یک سطح مرجع و در نتیجه زبر شدن آن است . همچنین α نیز با افزایش آهنـگ انباشت افزایش مییابد که نشان دهندهی " ملایم " شدن تغییرات ارتفاع برای نقاط همسایه و در نتیجه موجی شدن سطح است .