سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رضائی، – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
ملیحه سبحانی، – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
محمد حسین مهدیه – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران

چکیده:

در این مقاله نتایج تجربی اندازهگیری تحول زمانی پلاسما و مواد پرتاب شده از یک لایه نازک آلومینیومی که مورد تابش پرتولیزر تپی بلند قرار گرفته است، ارائه میگردد. آزمایشات در محیط هوا انجام شده است. در این مقاله رفتار زمانی عبور یک پرتو لیزر گمانه (پیوسته) از محیط پلاسما و مواد پرتاب شده (در اثر برهم کنش لیزر تپی پر شدت با هدف آلومینیمی) اندازهگیری و مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نتایج بدست آمده سرعت ماده برداری در محدوده m/s103 تخمین زده شده است.