سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رعنا عسگری ثابت – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، گروه فوتونیک آلی، دانشگاه تبریز
حبیب خوش سیما – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، گروه فوتونیک آلی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این کار تجربی سامانه ی بلور مایع آلائیده با رنگینه آزو در آرایش سلول عمودی مطالعه شده است. بررسی اثر قطبش نور تابشی بر روی نمونه، دورنگ نمایی رنگینه آزو را نشان می دهد. با استفاده از روش دمش و پروب ضرایب جذب ایزومر های ترانس وسیس به تفکیک بدست آمده و همچنین نسبت بازده های کوانتومی گذار ترانس – سیس به گذار سیس- ترانس و کسر ایزومرهای سیس محاسبه شده است